เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

Hotline

080-995-6990

เราช่วยคุณได้

@tripweserve

Travel License : 11/09404

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SHIBASAKURA FREEDAY ซุปตาร์ โตเกียวดอกเดียวอยู่เลย 6วัน 4คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SHIBASAKURA FREEDAY ซุปตาร์ โตเกียวดอกเดียวอยู่เลย 6วัน 4คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SHIBASAKURA FREEDAY ซุปตาร์ โตเกียวดอกเดียวอยู่เลย 6วัน 4คืน (XJ)

ไฮไลท์ สัมผัสความงามของดอก ชิบะซากุระ Shibazakura สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะชัน ขอพรเรื่องการงาน หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า อิสระฟรีเดย์ ช้อปปิ้ง ส่วนสนุก หรือ ท่องเที่ยวกรุงโตเกียว 1 วัน เต็ม

รหัสทัวร์

JP_XJ00752

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

22 ม.ค. 67 - 21 พ.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

29,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia X

เม.ย. 67

31,888฿

20-25

31,888฿

23-28

32,888฿

24-29

35,888฿

26-01พ.ค.

35,888฿

27-02พ.ค.

35,888฿

29-04พ.ค.

35,888฿

30-05พ.ค.

พ.ค. 67

35,888฿

01-06

35,888฿

02-07

33,888฿

03-08

33,888฿

04-09

33,888฿

05-10

30,888฿

09-14

30,888฿

10-15

29,888฿

15-20

31,888฿

16-21

31,888฿

17-22

31,888฿

21-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67

31,888

-

-

8,000

6,000

-

34

23 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

31,888

-

-

8,000

6,000

-

34

24 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67

32,888

-

-

8,000

6,000

-

34

26 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67

35,888

-

-

8,000

6,000

-

34

27 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67

35,888

-

-

8,000

6,000

-

34

29 เม.ย. 67 - 04 พ.ค. 67

35,888

-

-

8,000

6,000

-

34

30 เม.ย. 67 - 05 พ.ค. 67

35,888

-

-

8,000

6,000

-

34

01 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67

35,888

-

-

8,000

6,000

-

34

02 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67

35,888

-

-

8,000

6,000

-

34

03 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 67

33,888

-

-

8,000

6,000

-

34

04 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67

33,888

-

-

8,000

6,000

-

34

05 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67

33,888

-

-

8,000

6,000

-

34

09 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67

30,888

-

-

8,000

6,000

-

34

10 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67

30,888

-

-

8,000

6,000

-

34

15 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67

29,888

-

-

8,000

6,000

-

34

16 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67

31,888

-

-

8,000

6,000

-

34

17 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67

31,888

-

-

8,000

6,000

-

34

21 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

31,888

-

-

8,000

6,000

-

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ – จังหวัดยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์

Day : 3

เมืองยามานาชิ – ทุ่งชิบะซากุระ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ – อิออนมอลล์ นาริตะ

Day : 4

เมืองนาริตะ – ย่านเมืองเก่าชิบามาตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ

Day : 5

เมืองนาริตะ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)**

Day : 6

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีสะสมทรัพย์

น.ส. ลัดดาวัลย์ แจ่มนิยม

เซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา

428-0-01489-9

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

น.ส. ลัดดาวัลย์ แจ่มนิยม

รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง

089-2-47466-6

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์

น.ส. ลัดดาวัลย์ แจ่มนิยม

เซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา

670-0-25291-1

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @tripweserve

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง